• Розділ VII. ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

  Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки

  Частину першу статті 42 виключено

  Частину другу статті 42 виключено

  Уряд Республіки Крим, обласні органи державної виконавчої влади і міст республіканського підпорядкування можуть розширити перелік статистичних показників, якщо це необхідно для прийняття рішень в межах компетенції, наданої цим Законом.

  Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади та об’єднання не вправі запроваджувати звітність, не передбачену єдиною системою державного обліку показників дорожнього руху і його безпеки.

  Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

  Державними, республіканськими і місцевими органами влади та управління розробляються, затверджуються і реалізуються державні, республіканські, обласні, міські та районні програми забезпечення безпеки дорожнього руху. Розробка їх здійснюється на основі раціонального поєднання територіального та галузевого планування, формування взаємопов’язаних збалансованих показників з урахуванням соціально-економічних і екологічних умов конкретного регіону, рівня розвитку дорожньої мережі, стану аварійності та інших показників єдиної системи державного обліку дорожнього руху.

  Програма забезпечення безпеки дорожнього руху повинна включати:

  аналіз стану безпеки дорожнього руху та прогноз на певний період;

  конкретні обгрунтовані цілі;

  заходи, реалізація яких дозволить досягти намічених цілей;

  вартість програми та джерела її фінансування;

  форми і періодичність контролю за виконанням програми.

  Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

  Фінансування заходів, передбачених програмами, а також інших заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відрахувань міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об’єднань, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів і фондів.